Vilkår

Disse vilkår erstatter tidligere av 2014:

 

Generelle avtalevilkår

Avtalen opprettes i det kunden foretar en bestilling, enten via nettportal, tekstmelding, telefon eller e-post. Kunden får tilsendt en bekreftelse på dette. Avtalen er å anse som opprettet mellom virksomheten og kunden, og er juridisk bindene.

 

Personvern

Alle data lagres under sikre forhold, kun nødvendige ansatte har tilgang til dataene, og har taushetsplikt, samt at tilgang blir logget. Ved avvik i lagringsforhold vil vi kontakte de kundene det måtte gjelde så snart som mulig. Data som ikke er lovfestet lagret over 18 måneder vil slettes etter den tid. Kunden kan be om innsyn i hvilke data som er lagret.

All form for markedsføring skal kunden akseptere gjennom å godta dette i e-post som bekreftelse.

Besøkendes aktivitet loggføres, herunder IP-adresse, klokkeslett og hvilken side.

Vi bruker noen informasjonskapsler for å gjøre brukeropplevelsen bedre. Dette er PHPSESSID for å gjøre det mulig å være innlogget på siden. Den inneholder referanse til sesjonen på tjeneren, og inneholder ingen personlig informasjon. Den utløper så snart nettleseren lukkes. WHMCSAffilateID brukes dersom du er kommet til oss via en kunde som har henvist deg. Det fører til at den kan få et avtalt beløp for dette, og denne utløper etter 90 dager. WHMCSUID / WHMCSPW brukes for å huske funksjonaliteten på kundeområdet. Denne gjør at du kan være innlogget over lengre tid på siden, helt opp til 365 dager, eller til du logger ut.

 

Pris, betaling og faktura

Pris er den som er offentlig tilgjengelig på produktet, eller særskilt avtalt pris for tjenesten, eller produktene. Prisen kan indekseres årlig etter konsumprisindeksen. Dersom virksomheten ser at offentlig opplyst pris, er direkte feil, som følge av skrivefeil, eller andre lignende feil, kan virksomheten endre prisen fra påfølgende periode uten annet varsel enn at prisen er opplyst på kundens betalingsfaktura.

Fakturaens forfall står tilenhver tid på faktura. Dersom forfall overskrides, vil det bli sendt ut purring. Vi kan i noen tilfeller videresende til et inkassoselskap for videre oppfølging.

 

Oppsigelse, endring og flytting

Oppsigelse skal skje senest forfallsdag på faktura for kommende periode.

Et abonnement kan endres i perioden, eventuelt mot tilleggsbetling eller forlengelse av abonnementstiden, avhengig av antall dager til ordinær fornyelse. Dette innenfor hver kategori av abonnementer.

Ved flytting av et abonnement eller tjeneste må du kontakte virksomheten for videre hjelp.

Dersom en tjeneste ikke sies opp vil den ikke slettes umiddelbart, selv om faktura ikke er betalt. Dette for å sikre kundens data, dersom faktura er gått kunden forbi. I slike tilfeller kan vi gjenåpne tjenesten, etter et halvt år, og kan i slike tilfeller kreve et fastsatt gebyr for ekstraarbeidet det medfører. Kunden må også betale dette for å frigi sin tjeneste for eventuell flytting.

Standard oppsigelsestid dersom anett ikke er opplyst er tolv måneder. For tjenester av art kommunikasjon (TeamSpeak) som faktureres månedlig er oppsigelsestiden to måneder.

 

Virksomhetens oppsigelsesrett

Virksomheten forbeholder seg retten til å si opp en tjeneste til enhver tid, med 30 dagers varsel. Alle gebyr/leieavgifter m.v. som er betalt forut, vil bli forholdsmessigt tilbakebetalt, hvis NorskHosting benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder de til enhver tid gjeldende betingelser, vil det ikke skje noen refusjon, og oppsigelse kan iverksettes umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden.

 

Produktenes innhold

Dersom et produkt er opplyst å ha et bestemt innhold, og formål er det dette som gjelder. Kunden kan ikke bruke en tjeneste ment for å lagre nettsider, til sitt private fotoarkiv som eksempel.

 

Stenging, nedetid og problemer

Problemer som skyldes kundefeil kan bli fakturert, men dette skal avtales på forhånd.

Eventuell nedetid som skyldes ytre hendelser, som vær, gir ingen prisreduksjonsrett. Dersom det oppstår uventet nedetid på grunn av defekt maskinvare skal det tilstrebes at kunden får varsel, og får sine tjenester opp å gå igjen så fort som mulig. Dette utløser ikke prisreduksjonsrett i normale tilfeller.

En tjeneste kan stenges (suspanderes), dersom det er innhold på den som bryter med lov, som privat fildeling, eller er av annen art som faller inn under dette. Tjenester kan også stenges dersom kunden ikke har gjort opp faktura. Dette kan skje uten forvarsel.

Det er uttrykkelig forbudt å reklamere for, distribuere, oppbevare, behandle eller på annen vis håndtere uanstendig, pornografisk (mykporno eller hardporno), satanistisk og rasistisk materiale, eller materiale som krenker menneskeverdet, glorifiserer krig eller er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning ved hjelp av tjenester levert av NorskHosting. Det er helt opp til virksomhetens ledelse å vurdere om dette er tilfellet. Virksomheten kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

 

Sikkerhetskopi

Våre tjenester sikkerhetskopieres regelmessig til en annen lokalitet enn der driften er, per tiden i EU. I alle tilfeller, er kunden selv ansvarlig for å sikkerhetskopiere sine data, og lagre disse på en trygg måte. I tilfeller ved datatap vil vi kontakte kunden for å hjelpe den å legge inn sine sikkerhetskopier om vi ikke skulle ha kopi som er oppdatert. Dedikerte tjenester, samt virtuelle servere har ingen sikkerhetskopi om slikt ikke er særskilt spesifisert.

 

Konsesjoner

Dersom kunden driver med virksomhet som krever konsesjon eller annen særskilt tillattelse fra det offentlige må denne ordne dette.

 

Særskilt om domener
Vi forbeholder oss retten til å aktivere DNSSEC på alle domener. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette, ta kontakt.

Vi aktiverer AUTHINFO for alle domener, og kan bytte denne regelmessig. Registraren kan nekte å gi ut autorisasjonskoden til annet enn registrert e-postadresse eller postadresse spesifisert i kontaktinformasjonen for domenet/kundeforholdet.

 

Videresalg av tjenester

Salg av tjenester som kunden har leid for egen bruk er ikke tillatt. Dette kan kun skje dersom kunden abonnerer på en slik tjeneste.

 

Tvister og lovvalg

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan virksomheten kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Virksomheten forbeholder seg retten til å vedta verneting. Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

 

Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.

 

Angrefrist

Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett. Ved bruk av angreretten skal kunden sende inn signert, skriftlig melding om dette til virksomheten, og den vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av gjeldende rettsregler på området. Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet.

 


English:

General Terms and Conditions
The agreement is created in the customer's order, either via web portal, text message, telephone or e-mail. The customer will receive a confirmation of this. The agreement is to be considered as established between the business and the customer, and are legal bindings.

Privacy
All data is stored under safe conditions, only necessary employees have access to the data, have confidentiality, and access is logged. In case of discrepancy in storage conditions, we will contact the customers that may apply as soon as possible. Data that is not statutory stored over 18 months will be deleted after that time. The customer may request access to which data is stored.
All forms of marketing should be accepted by the customer by accepting this in confirmation email.
Visitor activity is logged, including IP address, time, and which page.
We use some cookies to make the user experience better. This is PHPSESSID to enable you to be logged in to the page. It contains reference to the session on the server, and contains no personal information. It expires as soon as the browser closes. WHMCSAffilateID is used if you have reached us via a customer who has referred you. This means that it can get an agreed amount for this and expires after 90 days. WHMCSUID / WHMCSPW is used to remember the functionality of the customer area. This allows you to be logged in for longer periods of time, up to 365 days, or until you log out.

Price, payment and invoice
Price is the one that is publicly available on the product, or separately agreed price for the service, or the products. The price can be indexed annually according to the consumer price index. If the company sees that publicly quoted price is directly wrong, due to typographical errors or other similar errors, the business may change the price from the following period without notice other than the price stated on the customer's payment invoice.
The invoice is due at all times on invoice. If maturity is exceeded, it will be sent out purring. In some cases, we may forward to a debt collection company for further follow-up.

Termination, change and relocation
Termination must occur no later than due date on invoice for future period.
A subscription may change during the period, possibly against additional payment or extension of the subscription period, depending on the number of days for regular renewal. This within each category of subscriptions.
When moving a subscription or service, please contact the company for further assistance.
If a service is not terminated, it will not be deleted immediately, even if the invoice is not paid. This is to ensure customer data, if the invoice has passed the customer. In such cases, we can reopen the service, after six months, and in such cases may require a fixed fee for the extra work that it entails. The customer must also pay this to release his service for any relocation.
Standard notice period if an employee is not informed is twelve months. For services of kind communication (TeamSpeak) billed monthly, the notice period is two months.

Company's right of withdrawal
The business reserves the right to terminate a service at any time, with 30 days notice. All fees / taxes, etc. which has been paid in advance will be proportionally repaid if NorskHosting makes use of its right to termination. If the termination is due to the Customer breaching the current terms and conditions, no refund will be made and termination may be taken immediately. Any violation of the terms, resulting in additional costs, will be imposed on the customer.

Content of the products
If a product is enlightened to have a particular content and purpose, that is the case. The customer can not use a service intended to save web pages, to his private photo archive as an example.

Closure, downtime and problems
Issues due to customer errors may be billed, but this should be agreed in advance.
Any downtime due to external events, such as weather, gives no price reduction. In the event of an unexpected downtime due to defective hardware, it should be ensured that the customer receives notice and returns his services as soon as possible. This does not trigger price reduction right in normal cases.
A service can be suspended (Suspended), if there is content on the breach of law, such as private file sharing, or is of a different nature that falls under this. Services can also be closed if the customer has not completed an invoice. This can happen without notice.
It is explicitly forbidden to advertise, distribute, store, treat or otherwise deal with indecent, pornographic (soft porn or hard porn), satanic and racist material, or material that violates humanity, glorifies war or is capable of exposing children and adolescents to immoral or harmful impact through services provided by NorskHosting. It is up to the business management to assess if this is the case. The business may at its sole discretion determine, including terminating the service termination without notice or closing down the service, whether the website published or material referred to by the Customer's website is legally binding in accordance with. this provision.

backup
Our services are regularly backed up to a different location from where the operation is, at any time in the EU. In all cases, the customer is responsible for backing up their data and storing them safely. In case of data loss, we will contact the customer to help it to post their backups if we do not have a copy that is up to date. Dedicated services, as well as virtual servers, have no backup if not specifically specified.

concessions
If the customer carries on business that requires a license or other special permission from the public, this must arrange this.

Separate on domains
We reserve the right to enable DNSSEC on all domains. If you wish to reserve yourself against this, please contact.
We enable AUTHINFO for all domains and can exchange this on a regular basis. The registrar may refuse to issue the authorization code to any other than registered e-mail address or mailing address specified in the contact information for the domain / customer relationship.

Resale of services
Sales of services that the customer has hired for own use is not allowed. This can only happen if the customer subscribes to such a service.

Disputes and law
The parties' rights and obligations under the agreement are determined in full by Norwegian law. If there is a dispute between the parties about the interpretation or the legal effects of this agreement, the business may require that the dispute be resolved solely by negotiation. If such negotiations do not occur within 30 working days from the date of the request for negotiations, each party agrees that such dispute shall be decided with final effect for the courts. The business reserves the right to admit a court of law. The parties may, in writing, make arrangements for other dispute settlement mechanisms, including allowing for prosecution to be promoted other places than by the agreed court.

Inordinate legal rules
The agreement provides for mandatory provisions on choice of law, jurisdiction, etc., which are set for the protection and maintenance of consumer rights or other special customer groups.

Regret
Right of cancellation applies only to consumers, not businesses. By registering a domain alone or with web products that require organization or company affiliation, you can not claim a right of cancellation. When using the right of cancellation, the customer must submit a signed written notification of this to the business and will withdraw delivered services and the customer will receive the refund with the exception of applicable law in the area. The right of cancellation is valid for 14 days from the date of booking.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline